Ειδικότερες διατάξεις για επιβολή διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις του άρθρου 45

47Α.-(1) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 45, η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει παράβαση, δύναται να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ειδοποίηση επιβολής διοικητικού προστίμου, η οποία-

(α)αναφέρει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε επιβολή διοικητικού προστίμου, και

(β)αναφέρει κατά πόσο υπόκειται σε ημερήσια επιβολή διοικητικού προστίμου για κάθε επιπρόσθετη μέρα από τη μέρα της ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47Δ, 47Ε, 47ΣΤ και 47Ζ.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε επιπρόσθετη ημερήσια επιβολή διοικητικού προστίμου, η ειδοποίηση της Αρμόδιας Αρχής ενημερώνει τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για το συνολικό ακριβές ύψος της επιβολής διοικητικού προστίμου.

(3) Σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε επιπρόσθετη ημερήσια επιβολή διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών το συνολικό οφειλόμενο ποσό και την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πρέπει να πληρωθεί μετά την επίδοση της ειδοποίησης δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

(4) Σε περίπτωση που ένα διοικητικό πρόστιμο υπόκειται σε επιπρόσθετη ημερήσια επιβολή προστίμου, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(5) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή έχει κοινοποιήσει στον παραβάτη σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) αλλά οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, η Αρμόδια Αρχή είναι πεπεισμένη ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παύει να υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή μπορεί, με νεότερη έκθεσή της-

(α)να ακυρώσει την αρχική ειδοποίηση, ή

(β)να τροποποιήσει την ειδοποίηση με την επιβολή χαμηλότερου διοικητικού προστίμου.