Μη υποβολή ή επαναϋποβολή σχεδίου παρακολούθησης

47Δ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν υποβάλλει ή δεν υποβάλλει εγκαίρως ή δεν επαναϋποβάλλει ή δεν επαναϋποβάλλει εγκαίρως σχέδιο παρακολούθησης εκπομπών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α)Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)∙ και

(β)εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη υποβολής ή μη επαναϋποβολής σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).