Μη τήρηση σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών ή και τονοχιλιομετρικών δεδομένων

47Ε. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης και φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν τηρεί ή δεν τηρεί εγκαίρως το σχέδιο παρακολούθησης για την εγκατάσταση ή τα αεροσκάφη που εκμεταλλεύεται, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α) Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)∙ και

(β) εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη τήρησης του σχεδίου παρακολούθησης από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).