Αποτυχία παρακολούθησης εκπομπών εγκατάστασης ή αεροσκαφών

47ΣΤ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης που αποτυγχάνει να παρακολουθεί τις εκπομπές της εγκατάστασης του ή των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α)Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)· και

(β)εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη παρακολούθησης των εκπομπών από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).