Μη υποβολή έκθεσης εκπομπών

47Ζ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν υποβάλλει έκθεση εξακριβωμένων εκπομπών για την εγκατάσταση του ή των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α)Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)· και

(β)εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη υποβολής έκθεσης εξακριβωμένων εκπομπών από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).