Ψευδείς ή παραπλανητικές αιτήσεις/ εκθέσεις

47Η. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται στην καταβολή προστίμου ύψους μέχρι χίλια διακόσια ευρώ (€1.200) για ψευδείς ή παραπλανητικές αιτήσεις και εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή.