Παράλειψη ή/ και άρνηση παροχής πληροφοριών

47Θ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αερο-σκαφών που δεν παρέχει στην Αρμόδια Αρχή πληροφορίες και διευκολύνσεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 44 υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000).