Κράτηση και πώληση αεροσκάφους

47Ι.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητήσει από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας την κράτηση οποιαδήποτε αεροσκάφους που ανήκει σε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών-

(α)ο οποίος δεν έχει πληρώσει το οφειλόμενο πρόστιμο που του επιβλήθηκε μέσα σε έξι (6) μήνες από την οφειλόμενη ημερομηνία, ή

(β)στον οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 49.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο, άδεια πώλησης του αεροσκάφους, το οποίο έχει τεθεί υπό κράτηση για τους πιο πάνω λόγους και για το οποίο-

(α)στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου 1, δεν έχει καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο μέσα σε πενήντα έξι (56) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της κράτησης, ή

(β)στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου 1 δεν έχει ανασταλεί η απαγόρευση μέσα σε πενήντα έξι (56) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της κράτησης και ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχει πληρώσει τις οποιεσδήποτε δαπάνες που επιβαρύνουν την Αρμόδια Αρχή και έχουν σχέση με την κράτηση, τήρηση ή και πώληση των αεροσκαφών, περιλαμβανο-μένων οποιωνδήποτε δαπανών σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.