Μη συμμόρφωση με την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

47ΙΑ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που παραλείπει να συμμορφωθεί με την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 49, υπόκειται στην καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000) ή ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών στο οικείο πεδίο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.