Δημοσίευση ονομάτων

48. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά για τη δημοσίευση των ονομάτων των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για την παράδοση επαρκών δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου.