Επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Επιτροπή

49.-(1) Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και όταν άλλα μέτρα εφαρμογής δεν εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(1Α) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), η αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνει:

(α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται με τις δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις του,

(β) λεπτομερή στοιχεία για τις ενέργειες επιβολής που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία,

(γ) στοιχεία που δικαιολογούν την επιβαλλόμενη απαγόρευση λειτουργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

(δ) σύσταση για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης λειτουργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τυχόν προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν.

(2) Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρμόδιας Αρχής, η Επιτροπή δύναται, να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να επιβληθεί η επιβολή απαγόρευσης, στο έδαφός της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (2) και ενημερώνει την Επιτροπή, την Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό.