Επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Επιτροπή

49.-(1) Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και όταν άλλα μέτρα εφαρμογής δεν εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(2) Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρμόδιας Αρχής, η Επιτροπή δύναται, να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να επιβληθεί η επιβολή απαγόρευσης, στο έδαφός της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (2) και ενημερώνει την Επιτροπή, την Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό.