Επιλογή μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα

24.-(1)(α) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είχε το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές αγοράς (σε ευρώ) κάτω του εξήντα τοις εκατό (60%) του μέσου όρου της Ένωσης, η Αρμόδια Αρχή μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10γ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, να παράσχει μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και τον βιώσιμο μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα.

(β) Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται συνάδουν με τη μετάβαση προς ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τους στόχους του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2030 και επιτυγχάνουν τους μακροπρόθεσμους στόχους όπως διατυπώνονται στη Συμφωνία των Παρισίων.

(γ) Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο παύει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2030.

(2) Η Αρμόδια Αρχή οργανώνει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε έναν ή περισσότερους γύρους μεταξύ του έτους 2021 και του έτους 2030, για έργα με συνολικό ποσό επένδυσης που υπερβαίνει τα δωδεκάμισι εκατομμύρια ευρώ (€12.500.000) για την επιλογή επενδύσεων της Δημοκρατίας που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με δωρεάν κατανομή∙ η εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών-

(α) συμμορφώνεται με τις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

(β) εξασφαλίζει ότι μόνο τα έργα που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους μείγματος και των πηγών εφοδιασμού, στην απαραίτητη αναδιάρθρωση, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και στη μετασκευή των υποδομών, στις καθαρές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή στον εκσυγχρονισμό του τομέα παραγωγής ενέργειας, όπως αποτελεσματική και βιώσιμη τηλεθέρμανση, του τομέα μεταφοράς και του τομέα διανομής είναι επιλέξιμα για την υποβολή προσφοράς·

(γ) καθορίζει σαφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής για την κατάταξη των έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι επιλέγονται μόνο έργα που-

(i) με βάση ανάλυση κόστους-ωφέλειας, εξασφαλίζουν καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό ποσοστό μειώσεων εκπομπών CO2 λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των έργων·

(ii) είναι συμπληρωματικά, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν αγοραστρεφή αύξηση της ζήτησης ενέργειας·

(iii) προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά· και

(iv) δεν συμβάλλουν ή δεν βελτιώνουν την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάζει πολύ μεγάλη ένταση εκπομπών ή αυξάνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με μεγάλη ένταση εκπομπών.

(3)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (1) μέχρι και (5)(α) του άρθρου 22 και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση ακύρωσης επενδύσεων που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ή μη επίτευξης της προσδοκώμενης επίδοσης, τα δικαιώματα που έχουν δεσμευθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω ενός μόνου επιπλέον γύρου της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, το νωρίτερο μετά από ένα (1) έτος για τη χρηματοδότηση άλλων επενδύσεων.

(β) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να κάνει χρήση της προαιρετικής μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα, δημοσιεύει διεξοδικό εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα κριτήρια της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, καθώς και τον προβλεπόμενο αριθμό γύρων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) και τα κριτήρια επιλογής τα οποία υποβάλλει για δημόσιο σχολιασμό.

(4) Όταν επενδύσεις αξίας μικρότερης των δωδεκάμισι εκατομμυρίων ευρώ (€12.500.000) στηρίζονται σε δωρεάν κατανομή και δεν επιλέγονται μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αναφέρεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), η Αρμόδια Αρχή επιλέγει τα έργα με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια∙ τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής δημοσιεύονται για δημόσιο σχολιασμό και σε αυτή τη βάση, η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει, δημοσιεύει και υποβάλλει κατάλογο των επενδύσεων στην Επιτροπή∙ όταν περισσότερες από μία επενδύσεις πραγματοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, τότε αξιολογούνται ως σύνολο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπερβαίνει ή όχι την κατώτατη αξία των δωδεκάμισι εκατομμυρίων ευρώ (€12.500.000), εκτός εάν οι εν λόγω επενδύσεις είναι ανεξάρτητα βιώσιμες από τεχνική ή οικονομική άποψη.

(5) Η αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων ισούται τουλάχιστον με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη περιορισμού των άμεσα συνδεόμενων αυξήσεων των τιμών∙ η αγοραία αξία είναι ο μέσος όρος της τιμής των δικαιωμάτων για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος∙ έως και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του σχετικού κόστους μιας επένδυσης μπορεί να υποστηρίζεται με τη χρήση δωρεάν κατανομής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο κόστος χρηματοδοτείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

(6) Οι μεταβατικές δωρεάν κατανομές αφαιρούνται από την ποσότητα δικαιωμάτων που διαφορετικά θα έθετε σε πλειστηριασμό η Αρμόδια Αρχή∙ η συνολική δωρεάν κατανομή δεν υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) των δικαιωμάτων που θα λάβει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, κατά την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2030, τα οποία είναι κατανεμημένα σε ίσες ετήσιες ποσότητες κατά την εν λόγω περίοδο.

(7)(α) Όταν η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22A, κάνει χρήση δικαιωμάτων που διανέμονται για τους σκοπούς της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των διασυνδέσεων εντός της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, η Αρμόδια Αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, να χρησιμοποιήσει για μεταβατική δωρεάν κατανομή συνολική ποσότητα έως του εξήντα τοις εκατό (60%) των δικαιωμάτων που λαμβάνονται κατά την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2030, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, χρησιμοποιώντας αντίστοιχο ποσό των δικαιωμάτων που διανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21.

(β) Τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου έως το έτος 2020 μπορούν να κατανεμηθούν κατά την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2030 σε επενδύσεις επιλεγμένες μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4), εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή της να μην κατανείμει το σύνολο ή μέρος των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου από το έτος 2021 έως το έτος 2030 και σχετικά με την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται αντιθέτως να τεθούν σε πλειστηριασμό το έτος 2020∙ εφόσον τα δικαιώματα αυτά κατανέμονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από το έτος 2021 έως το έτος 2030, αντίστοιχο ποσόν δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του ορίου του εξήντα τοις εκατό (60%) που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).

(8) Οι κατανομές σε επιχειρήσεις γίνονται κατόπιν απόδειξης ότι η επένδυση που επιλέχθηκε πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών∙ εάν μια επένδυση επιφέρει επιπρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης αποδεικνύει επίσης ότι αντίστοιχη ποσότητα δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μεγαλύτερη ένταση εκπομπών παύθηκε από τον ίδιο ή άλλον συνδεδεμένο φορέα εκμετάλλευσης κατά την έναρξη λειτουργίας της επιπρόσθετης δυναμικότητας.

(9) Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τους δικαιούχους φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν, έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επιλεγμένων επενδύσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά το υπόλοιπο της δωρεάν κατανομής και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες επενδύσεων και τα είδη των επενδύσεων που υποστηρίζονται, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή.