Επιλογή της μεταβατικής δωρεάν κατανομής για εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας

24.-(1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως και (8) του άρθρου 22, η Αρμόδια Αρχή δύναται να προβεί σε μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού που λειτουργούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008 ή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού για τις οποίες τα επενδυτικά έργα είχαν αρχίσει έως την ως άνω ημερομηνία, εφόσον πληρούται μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας δεν ήταν το 2007 άμεσα ή έμμεσα διασυνδεδεμένο με το δίκτυο που λειτουργεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισμό Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας (UCTE)·

(β) το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ήταν συνδεδεμένο το 2007, άμεσα ή έμμεσα, μόνο με το δίκτυο που εκμεταλλεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισμό της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας (UCTE), μέσω μοναδικής γραμμής χωρητικότητας μικρότερης των τετρακοσίων (400) MW· ή

(γ) το 2006, περισσότερο από το 30% της ηλεκτρικής ενεργείας παραγόταν από ενιαίο ορυκτό καύσιμο και εφόσον το 2006 το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εγχώριο Προϊόν σε τιμές αγοράς δεν υπερέβαινε το 50% του μέσου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Εθνικού Προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τιμές αγοράς.

(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή επιθυμεί να προβεί σε μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, υποβάλλει στην Επιτροπή εθνικό σχέδιο που προβλέπει επενδύσεις για μετασκευή και αναβάθμιση των υποδομών και των καθαρών τεχνολογιών. Το εθνικό σχέδιο θα προβλέπει και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της Δημοκρατίας, καθώς και των πηγών εφοδιασμού σε ποσότητα ισοδύναμη, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, ενώ λαμβάνει παράλληλα υπόψη την ανάγκη κατά το δυνατόν συγκράτησης των άμεσα συνδεδεμένων αυξήσεων των τιμών. Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει κάθε χρόνο στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά την αναβάθμιση της υποδομής και τις καθαρές τεχνολογίες. Προς το σκοπό αυτό, μπορούν να προσμετρηθούν οι επενδύσεις που έγιναν από την 25η Ιουνίου 2009.

(3) Οι μεταβατικές δωρεάν κατανομές αφαιρούνται από την ποσότητα δικαιωμάτων που θα εκπλειστηρίαζε σε διαφορετική περίπτωση η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 21. Το 2013, οι συνολικές μεταβατικές δωρεάν κατανομές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των μέσων ετήσιων επαληθευμένων εκπομπών κατά την περίοδο 2005 έως 2007 από τέτοιους παραγωγούς ενεργείας για την ποσότητα που αντιστοιχεί στη μεικτή τελική εθνική κατανάλωση, σύμφωνα με τις ελεγμένες εκπομπές της περιόδου 2005 έως 2007 της Κυπριακής Δημοκρατίας και, εν συνεχεία, μειώνονται βαθμιαία καταλήγοντας σε μηδενική δωρεάν κατανομή το 2020.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αποφασίσει ότι τα δικαιώματα που κατανέμονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το φορέα εκμετάλλευσης της οικείας εγκατάστασης για επιστροφή δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, όσον αφορά τις εκπομπές της ίδιας εγκατάστασης κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο εκχωρούνται τα δικαιώματα.

(5) Τα δικαιώματα που κατανέμονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης βασίζονται σε κατανομή με βάση τα ελεγμένα δεδομένα εκπομπών της περιόδου 2005 έως 2007 ή σε εκ των προτέρων καθορισθέντα δείκτη αναφοράς απόδοσης, με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των επιπέδων εκπομπών των πλέον αποδοτικών από απόψεως εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτονται από το σύστημα για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν διαφορετικά καύσιμα. Οι σταθμίσεις δύνανται να αντικατοπτρίζουν τα μερίδια των διαφόρων καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(6) Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τους επωφελούμενους φορείς εκμετάλλευσης παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν κάθε δώδεκα (12) μήνες έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επενδύσεων που αναφέρονται στο εθνικό τους σχέδιο. Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή και δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές.

(7) Η Αρμόδια Αρχή, στην περίπτωση που προτίθεται να κατανείμει δικαιώματα με βάση το παρόν άρθρο, υποβάλλει, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, αίτηση στην Επιτροπή, στην οποία περιλαμβάνει την προτεινόμενη μεθοδολογία κατανομής και τις επιμέρους εκχωρήσεις. Η αίτηση περιλαμβάνει-

(α) στοιχεία που δεικνύουν ότι η Δημοκρατία πληροί τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1)·

(β) κατάλογο των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την εφαρμογή και το ποσό των δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν σε κάθε εγκατάσταση, σύμφωνα με το εδάφιο (5)·

(γ) το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στοην παράγραφο (β) του εδάαφίιου (1)·

(δ) διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και επιβολή όσον αφορά τις προβλεπόμενες επενδύσεις, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο·

(ε) πληροφορίες που δεικνύουν ότι οι εκχωρήσεις δεν προκαλούν αναίτια στρέβλωση του ανταγωνισμού.