Μητρώο

23. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά τηρούνται στο μητρώο της Ένωσης για την εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διατήρηση των λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στα κράτη μέλη και με την κατανομή, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις πράξεις της Επιτροπής που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.