Ταμείο Εκσυγχρονισμού

22Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί το σύνολο της δωρεάν κατανομής που χορηγείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10γ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή μέρος της εν λόγω κατανομής και η ποσότητα δικαιωμάτων που κατανέμονται για σκοπούς αλληλεγγύης, ανάπτυξης και διασυνδέσεων εντός της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21 ή μέρος της εν λόγω κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, αυξάνοντας έτσι τους πόρους που κατανέμονται στη Δημοκρατία.

(2)(α) Πριν η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από το ποσοστό της Δημοκρατίας στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο στην επιτροπή επενδύσεων που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(β) Όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιβεβαιώνει ότι μια επένδυση εμπίπτει στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να προχωρήσει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου από το οικείο ποσοστό.

(3) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία αποτελεί δικαιούχο κράτος μέλος, η Αρμόδια Αρχή παρακολουθεί την εφαρμογή σε σχέση με τα επιλεγμένα έργα.

(4) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού∙ η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στη Δημοκρατία·

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας ως προς την ενεργειακή απόδοση ή τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος που επιτυγχάνεται μέσω της επένδυσης.