Μεταβατικοί ενωσιακοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή

22.-(1) Η κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (4), (5)(α), (7) και (9) γίνεται σύμφωνα με τους πλήρως εναρμονισμένους κανόνες που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τους οποίους υιοθετεί η Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2) Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 24 και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 10α, παράγραφος 8 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2.

(4) Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση, καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, όπως ορίζεται στον περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης και κάθε επόμενο έτος μετά το 2013 η συνολική κατανομή σε αυτές τις εγκαταστάσεις, όσον αφορά την παραγωγή αυτής της θερμότητας, προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού συντελεστή, που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 19, με εξαίρεση τα έτη κατά τα οποία οι κατανομές αυτές προσαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5)(α).

(5)(α) Για να τηρηθεί το ποσοστό προς πλειστηριασμό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21, για κάθε έτος κατά το οποίο το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων δεν επιτυγχάνει το μέγιστο ποσό που τηρείται, όσον αφορά το ποσοστό προς πλειστηριασμό, χρησιμοποιούνται τα εναπομείναντα δικαιώματα έως εκείνο το ποσό για την πρόληψη ή τον περιορισμό της μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων για την τήρηση του ποσοστού προς πλειστηριασμό κατά τα επόμενα έτη∙ όταν, ωστόσο, επιτυγχάνεται το μέγιστο ποσό, τα δωρεάν δικαιώματα προσαρμόζονται αναλόγως, οποιαδήποτε δε τέτοια προσαρμογή πραγματοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο.

(β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α), ένα πρόσθετο ποσό ύψους μέχρι τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων χρησιμοποιείται, στον βαθμό που είναι αναγκαίο, για να αυξηθεί το ανώτατο ποσόν που διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α).

(γ) Εάν λιγότερο του τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων απαιτείται, για να αυξηθεί το ανώτατο ποσό που διατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο (α):

(i)κατ' ανώτατο όριο πενήντα (50) εκατομμύρια δικαιώματα χρησιμοποιούνται, για να αυξηθεί το ποσό δικαιωμάτων που διατίθενται για τη στήριξη της καινοτομίας, σύμφωνα με το άρθρο 10α, παράγραφος 8 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ· και

(ii) κατ' ανώτατο όριο μισό τοις εκατό (0,5%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων χρησιμοποιείται, για να αυξηθεί το ποσό δικαιωμάτων που διατίθενται για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 22Α και το άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(6)(α) Η Αρμόδια Αρχή θεσπίζει χρηματοδοτικά μέτρα για τους σκοπούς της παραγράφου (β) και του άρθρου 10α, παράγραφος 6, τέταρτο εδάφιο της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ  υπέρ τομέων ή υποτομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως ότι δεν προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά∙ όταν το ποσόν που διατίθεται για αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, η Αρμόδια Αρχή παραθέτει τους λόγους υπέρβασης του ποσού αυτού.

(β) Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις  της Αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο του καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, δύναται να περιλάβει προτάσεις που δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τα χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α)∙ εντός τριών (3) μηνών από το τέλος κάθε έτους, η Αρμόδια Αρχή θέτει στη διάθεση του κοινού σε εύκολα προσβάσιμη μορφή το συνολικό ποσό αποζημίωσης που χορηγείται ανά δικαιούχο τομέα και υποτομέα∙ από το 2018, σε κάθε έτος που η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί περισσότερο από το είκοσι πέντε τις εκατό (25%) των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τους σκοπούς αυτούς, δημοσιεύει έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι υπέρβασης του ποσού αυτού, η δε έκθεση καλύπτει τις πληροφορίες που αφορούν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές που επωφελούνται από αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων, όσον αφορά την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το εάν ελήφθησαν δεόντως υπόψη και άλλα μέτρα για τη βιώσιμη μείωση του έμμεσου κόστους ανθρακούχων εκπομπών σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη βάση.

(7)(α) Δικαιώματα από το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) τα οποία δεν κατανεμήθηκαν δωρεάν έως το 2020 δεσμεύονται για τους νεοεισερχομένους, μαζί με διακόσια (200) εκατομμύρια δικαιώματα που εγγράφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.

(β) Από τα δικαιώματα που έχουν δεσμευθεί, έως διακόσια (200) εκατομμύρια επιστρέφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς κατά το πέρας της περιόδου από το 2021 έως το 2030.

(γ) Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού συντελεστή, που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 19.

(δ) Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από νεοεισερχόμενους.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10β της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (4) έως (7) για το 2013 αντιστοιχεί σε ογδόντα τοις εκατό (80%) της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, στη συνέχεια δε η δωρεάν κατανομή μειώνεται ισόποσα ετησίως έως ότου φτάσει στο τριάντα τοις εκατό (30%) το 2020.

(9) Δεν χορηγείται δωρεάν δικαίωμα σε εγκατάσταση που διέκοψε τη λειτουργία της, εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει στην Αρμόδια Αρχή ότι η εν λόγω εγκατάσταση θα επαναλειτουργήσει εντός καθορισμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος∙ εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει λήξει ή έχει ανασταλεί η άδεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία ή η επαναλειτουργία είναι τεχνικώς αδύνατη θεωρούνται ότι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

(10) Το ύψος των δωρεάν δικαιωμάτων που δίδονται σε εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία έχει αυξηθεί ή μειωθεί, όπως εκτιμάται με βάση κυλιόμενο μέσο όρο δύο (2) ετών, κατά περισσότερο από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με το ύψος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τον καθορισμό της δωρεάν κατανομής για τη σχετική περίοδο που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25, αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση∙ οι προσαρμογές αυτές πραγματοποιούνται με δικαιώματα από το ποσό των δικαιωμάτων που δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου ή με την προσθήκη δικαιωμάτων στο ποσό αυτό.