Μεταβατικοί κοινοτικοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή

22.-(1) Η Επιτροπή υιοθετεί πλήρως εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (7), (8), (10), (15) και (19).

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, κοινοτικής εμβέλειας εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι η κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνικές ενεργειακά αποδοτικές τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ενεργείας, αποδοτική ανάκτηση ενεργείας από απαέρια, χρήση βιομάζας και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακαCO2, όπου διατίθενται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 24 και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.

(3) Για κάθε κλάδο και επιμέρους κλάδο, ο δείκτης αναφοράς καθορίζεται κατά κανόνα για τα προϊόντα και όχι για την ισχύ, ούτως ώστε να μεγιστοποιούνται οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η εξοικονόμηση ενεργειακής απόδοσης στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας του εμπλεκομένου κλάδου ή επιμέρους κλάδου.

(4) Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για τον εκ των προτέρων καθορισμό των δεικτών αναφοράς σε μεμονωμένους τομείς και υποτομείς, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων τομέων και υποτομέων.

(5) Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για τον καθορισμό των εκ των προτέρων δεικτών αναφοράς σε μεμονωμένους κλάδους ή επιμέρους κλάδους, ως σημείο αφετηρίας λαμβάνεται η μέση επίδοση των 10% αποδοτικότερων εγκαταστάσεων σε έναν κλάδο ή επιμέρους κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2007-2008. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους συναφείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων κλάδων και επιμέρους κλάδωντομέων και υποτομέων.

(6) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (7) και (11), του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 24, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακαCO2.

(7) Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, όπως ορίζεται στον περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης. Κάθε έτος μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19.

(8) Η μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων που συνιστά τη βάση υπολογισμού των κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το εδάφιο (6) και δεν είναι νεοεισερχόμενες, δεν υπερβαίνει-

(α) τη συνολική ετήσια κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19, πολλαπλασιαζόμενο επί το μερίδιο των εκπομπών από εγκαταστάσεις που δεν καλύπτονται από το εδάφιο (6) στο μέσο σύνολο ελεγμένων εκπομπών κατά την περίοδο 2005 έως 2007 από εγκαταστάσεις που καλύπτονταν από το κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, και

(β) το σύνολο των μέσων ετησίων ελεγμένων εκπομπών των εγκαταστάσεων κατά την περίοδο 2005 έως 2007 που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο από το 2013 και εφεξής και δεν καλύπτονται από το εδάφιο (6), προσαρμοσμένων με τον γραμμικό συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19.

(9) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση της Αρμόδιας Αρχής, δύναται επίσης να θεσπίσει οικονομικά μέτρα υπέρ των κλάδων ή επιμέρους κλάδων που αναμένεται να εκτεθούν σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για το κόστος που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος αυτό και, εφόσον τα οικονομικά αυτά μέτρα συνάδουν προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται και πρόκειται να θεσπιστούν στον τομέα κλάδο αυτό.

(10) Τα μέτρα αυτά βασίζονται στους εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς των έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακαCO2 ανά μονάδα παραγωγής. Οι εν λόγω δείκτες αναφοράς υπολογίζονται για ένα συγκεκριμένο κλάδο και επιμέρους κλάδοτομέα ή υποτομέα ως το αποτέλεσμα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας ανά μονάδα παραγωγής που αντιστοιχεί στην πλέον αποδοτική διαθέσιμη τεχνολογία και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακαCO2 του σχετικού ευρωπαϊκού μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας.

(11) Ποσοστό 5% της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 κατά την περίοδο 2013 έως 2020 διατηρείται ως απόθεμα για νεοεισερχόμενους, ως η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να κατανεμηθεί στους νεοεισερχόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. Τα δικαιώματα στο απόθεμα εμβέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν χορηγούνται στους νεοεισερχόμενους ούτε χρησιμοποιούνται είτε σύμφωνα με το εδάφιο (12), του παρόντος άρθρου κατά την περίοδο 2013 έως 2020 είτε σύμφωνα με το Άρθρο 10α, παράγραφος 9 και παράγραφος 10, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εκπλειστηριάζονται από την Αρμόδια Αρχή, η οποία λαμβάνει υπόψη το επίπεδο ωφέλειας που αποκόμισαν εγκαταστάσεις των κρατών μελών από το απόθεμα αυτό, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου και αναφορικά με τις διαδικασίες και τη χρονική συγκυρία, το Άρθρο 10, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1031/2010. Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19. Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας από νεοεισερχόμενους.

(12) Ποσό δικαιωμάτων έως τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) από το απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους διατίθεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να συμβάλει στην τόνωση της κατασκευής και λειτουργίας μέχρι και δώδεκα (12) εμπορικών έργων επίδειξης που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση (CCS) διοξειδίου του άνθρακαCO2, καθώς και σε έργα επίδειξης για τις καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(13) Τα δικαιώματα διατίθενται για τη στήριξη έργων επίδειξης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε γεωγραφικά ισορροπημένες τοποθεσίες, ενός ευρέος φάσματος δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακαCO2 και καινοτόμων τεχνολογιών ανανέωσης της ενέργειας που δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμες. Η επιβράβευσή τους εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακαCO2.

(14) Τα έργα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που περιλαμβάνουν απαιτήσεις για διάδοση της γνώσης. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα κριτήρια θεσπιστούν σύμφωνα με τα αναμενόμενα στο Άρθρο 10α, παράγραφος 8, πρώτο εδάφιο, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εφαρμόζονται τα κριτήρια αυτά.

(15) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 10β, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων δυνάμει των εδαφίων (7) έως και (11) του παρόντος άρθρου για το 2013 αντιστοιχεί σε 80% της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1). Στη συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται ισόποσα ετησίως έως ότου φτάσει στο 30% το 2020 με στόχο να καταστεί μηδενική το 2027.

(16) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, από το 2013 και κάθε επόμενο έτος μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε κλάδους και επιμέρους κλάδουςτομείς ή επιμέρους τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν κατανομή, σύμφωνα με το εδάφιο (1), δικαιωμάτων σε ποσοστό 100% της ποσότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(17) Ένας κλάδος και επιμέρους κλάδοςτομέας ή επιμέρους τομέας θεωρείται ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα-

(α) στο βαθμό που το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου πρόσθετου κόστους λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, που υπολογίζεται ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον κατά 5%, και

(β) εφόσον η ένταση των συναλλαγών με τρίτες χώρες, που ορίζεται ως η σχέση μεταξύ της συνολικής αξίας των εξαγωγών συν την αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες, και το συνολικό μέγεθος της αγοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ετήσιος κύκλος εργασιών + σύνολο εισαγωγών από τρίτες χώρες), υπερβαίνει το 10%.

(18) Επιπρόσθετα των προνοιών του εδαφίου (17), ένας κλάδος και επιμέρους κλάδοςτομέας ή επιμέρους τομέας θεωρείται επίσης ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, εάν-

(α) το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου πρόσθετου κόστους λόγω της εφαρμογής της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ οδηγεί σε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, που υπολογίζεται ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον κατά 30%· ή

(β) η ένταση των συναλλαγών με τρίτες χώρες, που ορίζεται ως η σχέση μεταξύ της συνολικής αξίας των εξαγωγών προς τρίτες χώρες συν την αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες, και το συνολικό μέγεθος της αγοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ετήσιος κύκλος εργασιών + σύνολο εισαγωγών από τρίτες χώρες), υπερβαίνει το 30%.

(19) Δε χορηγείται δωρεάν δικαίωμα σε εγκατάσταση που διέκοψε τη λειτουργία της, εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης αποδείξει στην Αρμόδια Αρχή ότι η εν λόγω εγκατάσταση θα επαναλειτουργήσει εντός καθορισμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος. Εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει λήξει ή έχει ανασταλεί η άδεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία ή η επαναλειτουργία είναι τεχνικώς αδύνατη, θεωρούνται ότι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.