Πλειστηριασμός δικαιωμάτων

21.-(1)(α) Από το 2019 και μετά η Αρμόδια Αρχή θέτει σε πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δωρεάν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 24 και δεν έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς») ή δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 28.

(β) Από το 2021 και μετά, και με την επιφύλαξη πιθανής μείωσης δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 22, το ποσοστό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό είναι πενήντα επτά τοις εκατό (57%).

(γ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων από το 2021 έως το 2030 εκπλειστηριάζεται προκειμένου να δημιουργηθεί το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και το άρθρο 22Α.

(δ) Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστη-ριασμό από την Αρμόδια Αρχή διανέμεται σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(2) Αν η ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθεται σε πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου που εμφαίνεται στο άρθρο 29 υπερβαίνει κατά τριάντα τοις εκατό (30%) ή και περισσότερο την αναμενόμενη μέση ποσότητα που θα τεθεί σε πλειστηριασμό κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της επόμενης περιόδου πριν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς των ποσοτήτων αφαιρούνται από τις ποσότητες που θα τεθούν σε πλειστηριασμό κατά το τελευταίο έτος της περιόδου και προστίθενται ισόποσα στις ποσότητες που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της επόμενης περιόδου.

(3)(α) Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή συνίσταται στα ακόλουθα:

(i)Ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του εκάστοτε κράτους μέλους υπό το ΣΕΔΕ της ΕΕ για το 2005 ή τη μέση τιμή της χρονικής περιόδου 2005 έως 2007, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη·

(ii)δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ ορισμένων κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των διασυνδέσεων εντός της Ένωσης, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό, δυνάμει της υποπαραγράφου (i), να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο Παράρτημα VI.

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) σε περίπτωση που η Δημοκρατία δεν συμμετείχε στο ΣΕΔΕ της ΕΕ το 2005, το μερίδιό της υπολογίζεται βάσει των ελεγμένων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ για το 2007.

(γ) Αν χρειάζεται, τα ποσοστά που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) προσαρμόζονται αναλογικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατανομή είναι της τάξης του δέκα τις εκατό (10%).

(4)(α) Τα έσοδα που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(β) Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο του καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, περιλαμβάνει προτάσεις που ισούνται τουλάχιστον με πενήντα τοις εκατό (50%) των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) ή ποσό ίσο με τις συγκεκριμένες εισπράξεις για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i)Τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το Ταμείο Προσαρμογής όπως καθίσταται λειτουργικό από τη διάσκεψη του Πόζναν για την αλλαγή του κλίματος (COP 14 και COP/MOP 4), με στόχο την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και έργων επίδειξης για τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών και των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών·

(ii)την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα επίπεδα που συμφωνούνται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις·

(iii)μέτρα με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες που θα έχουν κυρώσει τη μελλοντική διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, καθώς και μέτρα για τη μεταφορά τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στις χώρες αυτές·

(iv)την απομόνωση του CO2 από τα δάση στην Ένωση·

(v)την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων και από φάσμα κλάδων και επιμέρους κλάδων της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτες χώρες·

(vi)την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνίας·

(vii) τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(viii) μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων τηλεθέρμανσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα·

(ix)την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του ΣΕΔΕ της ΕΕ·

(x)τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

(xi)την προώθηση της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού, ως συμβολή στη δίκαιη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως στις περιφέρειες (όπου εφαρμόζεται) που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χρήση των εσόδων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, στις εκθέσεις που υποβάλλει κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.

(5) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την ορθή εφαρμογή των κανόνων πλειστηριασμού σε κάθε πλειστηριασμό, ιδίως όσον αφορά τη δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση, τη διαφάνεια, τη διαμόρφωση των τιμών και τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές∙ οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός ενός μηνός από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.