Πλειστηριασμός δικαιωμάτων

21.-(1) Από το 2013 και μετά, η Αρμόδια Αρχή θέτει σε πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24, των οποίων δικαιωμάτων οι προβλεπόμενες ποσότητες προς δημοπράτηση καθορίζονται και δημοσιεύονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 10, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2) Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) 88% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του εκάστοτε κράτους μέλους υπό το κοινοτικό σύστημα για το 2005 ή τη μέση τιμή της χρονικής περιόδου 2005 έως 2007, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη·

(β) 10% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει της παραγράφου (α) να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο Παράρτημα VI και

(γ) 2% της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών των οποίων οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2005 ήταν κατά τουλάχιστον 20% κατώτερες των εκπομπών τους στα επίπεδα του έτους βάσης που ισχύουν γι’ αυτά δυνάμει του Πρωτοκόλλου. Η κατανομή αυτού του ποσοστού μεταξύ των σχετικών κρατών μελών ορίζεται στο Παράρτημα VII.

(δ) Εάν κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή, τα ποσοστά που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) προσαρμόζονται αναλογικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η ανακατανομή είναι αντιστοίχως 10% και 2%.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Αρμόδιας Αρχής, αποφασίζει τη χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων. Τουλάχιστον 50% των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), περιλαμβανομένων όλων των εισπράξεων από πλειστηριασμούς που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), του εδαφίου (2) ή ποσού ίσου με τις συγκεκριμένες εισπράξεις, πρέπει να διατίθενται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, με στόχο την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης καθώς και έργων επίδειξης για τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών και των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών·

(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

(γ) τη λήψη μέτρων με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες, μέτρων για τη μεταφορά τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στις χώρες αυτές·

(δ) την απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα CO2 από τα δάση ·

(ε) την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακαCO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων και από φάσμα κλάδων και επιμέρους κλάδων της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτες χώρες·

(στ) την ενθάρρυνση της στροφής προς τατις χαμηλώνές εκπομπώνές και δημόσια μέσα συγκοινωνίας·

(ζ) τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών·

(η) τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της θερμομόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα·

(θ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του συστήματος:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος το σχεδιασμό του επόμενου έτους αναφορικά με τη χρήση των εσόδων που θα προκύψουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων, στον οποίο θα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των εσόδων προς κάθε σκοπό που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο.

(4) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, για τη χρήση των εσόδων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου, στις εκθέσεις που υποβάλλει κατ’ εφαρμογή της Απόφασης 280/2004/ΕΚ και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιοτό»:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει ετησίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση στην οποία παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων του προηγούμενου έτους.

(5) Η μορφή των πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι-

(α) η πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο σύστημα είναι πλήρης, ορθή και δίκαιη·

(β) όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη λειτουργία του πλειστηριασμού·

(γ) η οργάνωση και η συμμετοχή στους πλειστηριασμούς είναι οικονομικά αποδοτική και αποφεύγεται το περιττό διοικητικό κόστος· και

(δ) χορηγείται πρόσβαση σε δικαιώματα και σε όλους τους μικρούς φορείς εκμετάλλευσηςεκπομπής.

(6) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την ορθή εφαρμογή των κανόνων πλειστηριασμού για κάθε πλειστηριασμό, ιδίως όσον αφορά τη δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση, τη διαφάνεια, τη διαμόρφωση των τιμών και τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού και δημοσιεύονται, μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής.