Υποβολή εκθέσεων από την Αρμόδια Αρχή

36. Κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία του εθνικού μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 23 και στο εδάφιο (5), του άρθρου 9, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και για θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η έκθεση διαβιβάζεται κάθε χρόνο στην Επιτροπή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναρτάται στο διαδίκτυο έως την 30ή Ιουνίου και αφορά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών γραμμών που εκπονεί η Επιτροπή.