Βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol)

35. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 7 και από το άρθρο 34, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητεί τη βοήθεια του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) ή άλλου σχετικού οργανισμού και να συνάπτει προς τούτο κάθε ενδεδειγμένη συμφωνία με τους εν λόγω οργανισμούς.