Υποβολή εκθέσεων από την Αρμόδια Αρχή

36(α). Κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία του εθνικού μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 23 και στο εδάφιο (5), του άρθρου 9, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και για θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχεδιάγραμμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(β) Ανά τριετία, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στα ισοδύναμα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το θέμα των ισοδύναμων μέτρων που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις εξετάζεται επίσης κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.