Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής

37. Σύμφωνα με την Σύμβαση, το Πρωτόκολλο και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για την εφαρμογή τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσπαθούν να υποστηρίζουν δραστηριότητες ανάπτυξης υποδομής σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες με μεταβατική οικονομία, ώστε να τις βοηθήσουν να επωφελούνται πλήρως από τον JI και τον CDM, κατά τρόπο που να ενισχύει τις στρατηγικές τους για αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και να διευκολύνουν τη συμμετοχή φορέων στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων JI και CDM.