Εντεταλμένο κράτος μέλος

34.-(1) Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος μέλος-

(α) για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, η οποία έχει χορηγηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία· και

(β) για κάθε άλλο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το υψηλότερο κατ’ εκτίμησιν επίπεδο αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών από πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος αναφοράς.

(2) Εάν, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 7, ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν έχει παραδώσει στην Αρμόδια Αρχή κανένα κατανεμημένο δικαίωμα εκπομπής από πτήσεις που έχει εκτελέσει, ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταβιβάζεται σε άλλο εντεταλμένο κράτος μέλος για την επόμενη περίοδο. Το νέο εντεταλμένο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος με τις περισσότερες κατ’ εκτίμηση παραδιδόμενες εκπομπές από πτήσεις που έχει εκτελέσει ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της προηγούμενης περιόδου.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, «έτος αναφοράς» σημαίνει, στην περίπτωση φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που άρχισε να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, το πρώτο ημερολογιακό έτος λειτουργίας, σε όλες δε τις άλλες περιπτώσεις, το ημερολογιακό έτος που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006.