Πρόσβαση σε πληροφορίες

33. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες έργων, στις οποίες συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμετάσχουν και οι εκθέσεις για τις εκπομπές που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 30 και φυλάσσονται από την Αρμόδια Αρχή, τίθενται στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.