Αποκάλυψη πληροφοριών και επαγγελματικό απόρρητο

32.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις και οι εκθέσεις που αναφέρονται στην ποιότητα, στην κατανομή δικαιωμάτων, στην εποπτεία, στην υποβολή εκθέσεων και στην επαλήθευση των εκπομπών, γνωστοποιούνται αμέσως με τρόπο που διασφαλίζει την αμερόληπτη πρόσβαση.

(2) Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, εκτός αν το προβλέπουν οι εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις.