Τέλη

51.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται με διάταγμα-

(α) να επιβάλλει τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας· και

(β) για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια, να επιβάλλει ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της συνήθους παρακολούθησης και διεξαγωγής μετρήσεων ή/ και υπολογισμών των εκπομπών.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου στις εκπομπές, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ανωτέρω ετήσιου τέλους το οποίο θεωρεί εύλογο.

(3) Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιτρέπεται να διαφέρει κατά περίπτωση.