Αρχείο

50.-(1) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται λεπτομέρειες για θέματα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, περιλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν-

(α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και

(β) τα αποτελέσματα των ελέγχων ή/ και μετρήσεων ή/ και υπολογισμών που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις.

(γ) τις ετήσιες εκθέσεις.

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, η Αρμόδια Αρχή δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου, να επιτρέψει εξαίρεση από την καταχώρηση στο αρχείο οποιασδήποτε κατηγορίας πληροφοριών, η δημοσίευση της οποίας μπορεί κατά τη γνώμη του:

(α) να βλάψει σε βαθμό πέραν του εύλογου μέτρου ιδιωτικό συμφέρον, με την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με εμπορικό μυστικό, ή

(β) να βλάψει το δημόσιο συμφέρον.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου, κάθε πρόσωπο δικαιούται έπειτα από αίτηση, να λαμβάνει αντίγραφο καταχώρησης του αρχείου, έναντι καταβολής τέλους που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή με διάταγμα.