Έκδοση κανονισμών

52.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί ρυθμίζουν ειδικότερα, ή περιέχουν διατάξεις που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον καθορισμό νέων δραστηριοτήτων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ:

(β) τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ.

(γ) την επιβολή τελών ή άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·