Τροποποιήσεις Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου

53. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα, να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε Παράρτημα του παρόντος Νόμου.