Εξουσία Υπουργού για εφαρμογή προτύπων

54. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων ή προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως κυπριακά δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου.