Γνώμη κοινού

42. Κατά την άσκηση των εξουσιών της, η Αρμόδια Αρχή είναι υποχρεωμένη, πριν τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του κοινού.