Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

43.-(1) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός εξουσιοδοτεί λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ενεργεί ως Αρχιεπιθεωρητής και λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου να ενεργούν ως Επιθεωρητές.

(2) Ο Υπουργός, μετά από υπόδειξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως επίσης και του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, δύναται να εξουσιοδοτεί τους λειτουργούς των υπουργείων αυτών ως Επιθεωρητές για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Τα ονόματα των λειτουργών που διορίζονται ως Επιθεωρητές με βάση τα εδάφια (1) και (2), δημοσιεύονται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), ο Υπουργός δύναται με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(5) Οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4), ασκούν τα καθήκοντά τους υπό το συντονισμό του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σε αυτήν.

(6) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (4), δύναται να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(7) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4) οφείλουν-

(α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους· και

(β) να ενεργούν μόνο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που καθορίζει ο παρών Νόμος.