Καθήκοντα και εξουσίες Αρχιεπιθεωρητών και Επιθεωρητών

44.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των φορέων εκμετάλλευσης, που εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Αρχιεπιθεωρητής ή/και κάθε Επιθεωρητής δύναται-

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά φορέα εκμετάλλευσης διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου κανονισμού ή/και διατάγματος εκδιδομένου δυνάμει αυτού· ή είσοδος στα υποστατικά ή αεροσκάφη, δύναται να επιτευχθεί ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο·

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκονται στα υποστατικά ή αεροσκάφη και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις, εφόσον τις κρίνει αναγκαίες·

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων που αφορούν ή σχετίζονται με το φορέα εκμετάλλευσης, και τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά τον φορέα εκμετάλλευσης·

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας, που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου·

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης όπως-

(i) παρέχει σ’ αυτόν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υπό έρευνα χώρου,

(ii) θέτει στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για τη διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήματος,

(iii) παρέχει σ’ αυτόν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το σκοπό έρευνας που διενεργεί·

(ζ) να αξιώνει όπως ο φορέας εκμετάλλευσης ή οποιοδήποτε μέρος του, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή ουσίες που βρίσκονται σε αυτό, παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, δοκιμής, μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δε συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους λειτουργίας του φορέα εκμετάλλευσης.

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στον φορέα εκμετάλλευσης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτόν εντός της περιόδου των τελευταίων τριών (3) μηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διενεργεί.

(3) Εάν ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης, λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο οποίος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που διαπίστωσε την παράβαση δεν είναι σύμφωνος με τις πρόνοιες του νόμου, τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη του φορέα εκμετάλλευσης γραπτή ειδοποίηση με την οποία να -

(α) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου·

(β) δίνει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων·

(γ) ορίζει χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα· και

(δ) αξιώνει όπως η λειτουργία του φορέα εκμετάλλευσης τερματιστεί μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, εφόσον δε ληφθούν τα μέτρα που όρισε.

(4) Εάν κατά την είσοδό του σε οποιοδήποτε φορέα εκμετάλλευσης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής κρίνει ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό, είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.