Συμβουλευτική Επιτροπή

41.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν-

(α) ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως πρόεδρος·

(β) ένας εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου·

(γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(δ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ε) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

(στ) ένας εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου· και

(ζ) ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

(2) Ο κάθε φορέας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να εκπροσωπείται σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής από διαφορετικό εκπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή δύο συμβούλους.

(3) Σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η παρουσία του προέδρου και τριών μελών αποτελεί απαρτία.

(4) Οι συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον πρόεδρό της. Οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας, αφού δηλώσει γραπτώς τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί και τέτοια συνεδρία συγκαλείται από τον πρόεδρο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκληση αυτής.

(5) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά ώστε για κάθε συνεδρία στην οποία πρόκειται να συζητηθεί θέμα που αφορά συγκεκριμένη εγκατάσταση, καλούνται έγκαιρα για να συμμετάσχουν σ’ αυτή εκπρόσωπος του Επάρχου και εκπρόσωπος της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ασκεί τις εργασίες της η εγκατάσταση. Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συνεδρία χωρίς, όμως, να έχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμος.

(7) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των ειδοποιήσεων για συνεδρίες, ώστε να παραληφθούν από τα μέλη της επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία. Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.