Αδικήματα και ποινές

46.- (1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο ή με πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 54, ή

(β) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαγόρευση ή υποχρέωση, η οποία του επιβάλλεται από το Νόμο ή από οποιουσδήποτε Κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση το Νόμο, ή

(γ) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας η οποία του χορηγήθηκε με βάση το Νόμο,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρια (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) ή και στις δύο ποινές.