Προσαρμογή της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων

20.-(1) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονταν στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 38, η ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι εκχωρητέα από την 1η Ιανουαρίου 2013 πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τη μέση ετήσια ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων προς τις εν λόγω εγκαταστάσεις κατά την περίοδο συμπερίληψής τους στο σύστημα, προσαρμοσμένη βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19.

(2) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και περιλαμβάνονται στο σύστημα μόνο από το 2013 και μετά, οι φορείς εκμετάλλευσης υποβάλλουν δεόντως τεκμηριωμένα και ελεγμένα από ανεξάρτητο φορέαελεγκτή δεδομένα εκπομπών, ούτως ώστε αυτά να λαμβάνονται υπόψη για την προσαρμογή της ποσότητας των εκχωρητέων δικαιωμάτων για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 31.

(4) Εάν τα υποβληθέντα δεδομένα τεκμηριώνονται δεόντως, τότε η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, και η ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων, προσαρμοσμένη κατά τον γραμμικό συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19, προσαρμόζεται αναλόγως.

(5) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που εκπέμπουν άλλα αέρια θερμοκηπίου, διαφορετικά του διοξειδίου του άνθρακαCO2, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να δηλώνει μικρότερη ποσότητα εκπομπών, σύμφωνα με τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών των εγκαταστάσεων αυτών.