Χρήση CER και ERU που απορρέουν από δραστηριότητες έργων

26.-(1) Στο βαθμό που τα επιτρεπόμενα από την Κυπριακή Δημοκρατία επίπεδα χρήσης μορίων CER/ERU εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να αιτηθούν από την Αρμόδια Αρχή, την εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό τους με ισχύ από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 από τύπους έργων τα οποία ήταν επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(2) Έως την 31η Μαρτίου 2015, η Αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(3)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER και ERU που απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από το 2013 και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και μετά.

(β) Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται στα CER και ERU για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(4)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

(β) Το παρόν εδάφιο ισχύει για μόρια CER για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα δύο λαμβάνει χώραν πρώτο.

(5)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8) μπορούν να χρησιμοποιούνται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ πιστωτικά μόρια που απορρέουν από έργα ή άλλες δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα χρήσης.

(β) Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

(6) Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (5) προβλέπουν τη χρήση πιστωτικών μορίων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ από τύπους έργων που είναι επιλέξιμοι για χρήση στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για ενεργειακή απόδοση, που προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία δύναται επίσης να προβλέπει τη χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν από έργα όπου η βάση που χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7) Μετά τη σύναψη μίας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, από 1η Ιανουαρίου 2013 δεκτά στο ΣΕΔΕ της ΕΕ θα είναι μόνο μόρια από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία.

(8) [Διαγράφηκε].