Χρήση CER και ERU που απορρέουν από δραστηριότητες έργων

26.-(1) Στο βαθμό που τα επιτρεπόμενα από την Κυπριακή Δημοκρατία επίπεδα χρήσης μορίων CER/ERU εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να αιτηθούν από την Αρμόδια Αρχή, την εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό τους με ισχύ από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 από τύπους έργων τα οποία ήταν επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(2) Έως την 31η Μαρτίου 2015, η Αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(3)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER και ERU που απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από το 2013 και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και μετά.

(β) Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται στα CER και ERU για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(4)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

(β) Το παρόν εδάφιο ισχύει για μόρια CER για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα δύο λαμβάνει χώραν πρώτο.

(5)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8) μπορούν να χρησιμοποιούνται στο σύστημα πιστωτικά μόρια που απορρέουν από έργα ή άλλες δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα χρήσης.

(β) Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το σύστημα.

(6) Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (5) προβλέπουν τη χρήση πιστωτικών μορίων στο σύστημα από τύπους έργων που είναι επιλέξιμοι για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για ενεργειακή απόδοση, που προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία δύναται επίσης να προβλέπει τη χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν από έργα όπου η βάση που χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7) Μετά τη σύναψη μίας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, από 1η Ιανουαρίου 2013 δεκτά στο σύστημα θα είναι μόνο μόρια από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία.

(8)(α) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει σε όλους τους υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια κατά την περίοδο 2008 έως 2020 είτε μέχρι την ποσότητα που τους επιτρεπόταν για την περίοδο 2008 έως 2012, είτε σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο του 11% της κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 2012, και σε οποιαδήποτε περίπτωση, το υψηλότερο από τα δύο·

(β) Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια άνω του 11% που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, μέχρι την ποσότητα με την οποία η συνδυασμένη δωρεάνελεύθερη κατανομή τους για την περίοδο 2008 έως 2012 και τα συνολικά δικαιώματα πιστωτικών μορίων ισούνται με ένα ορισμένο ποσοστό των ελεγμένων εκπομπών τους κατά την περίοδο 2005 έως 2007·

(γ) Οι νεοεισερχόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων της περιόδου 2008 έως 2012, που δεν έλαβαν ούτε ελεύθερη δωρεάν κατανομή, ούτε δικαίωμα χρήσης πιστωτικών μορίων CER/ ERU κατά την περίοδο 2008 έως 2012, και οι νέοι κλάδοι θα έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια μέχρι την ποσότητα που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να οριστεί κάτω του 4,5%, των ελεγμένων εκπομπών τους κατά την περίοδο 2013 έως 2020. Οι φορείς αερομεταφορών δύνανται να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω του 1,5% των ελεγμένων εκπομπών τους για το διάστημα 2013 έως 2020.

(δ) Τα ακριβή ποσοστά που εφαρμόζονται όσον αφορά τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου είναι αυτά που θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει του Άρθρου 11α, της Οδηγίας 2003/78/ΕΚ. Τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας που πρόκειται να κατανεμηθεί στους υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης, πέραν του πρώτου ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο (α), θα κατανεμηθεί στους φορείς εκμετάλλευσης που παρουσίασαν το χαμηλότερο επίπεδο συνδυασμένου μέσου όρου ελεύθερης κατανομής και χρήσης πιστωτικών μορίων έργου κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(ε) Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι η συνολική χρήση των επιτρεπόμενων πιστωτικών μορίων δεν υπερβαίνει το 50% των μειώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τα επίπεδα του 2005 των υφιστάμενων κλάδων στο πλαίσιο του συστήματος, κατά την περίοδο 2008 έως 2020 και κατά 50% των μειώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τα επίπεδα του 2005 των νέων κλάδων και της αεροπορίας, κατά την περίοδο από την ημέρα υπαγωγής τους στο σύστημα έως το 2020.