Εθνικά μέτρα εφαρμογής

25.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επιτροπή, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, κατάλογο με τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε εγκατάσταση στην επικράτεια αυτής, η οποία έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 22 και σύμφωνα με το άρθρο 24·

(β) Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου για την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και οι κατάλογοι για κάθε επόμενη περίοδο πέντε (5) ετών υποβάλλονται στη συνέχεια ανά πενταετία∙ κάθε κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα παραγωγής, τη μεταφορά θερμότητας και αερίων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών σε επίπεδο επιμέρους εγκατάστασης κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται της υποβολής∙ οι δωρεάν κατανομές δίδονται σε εγκαταστάσεις μόνο στις περιπτώσεις που παρέχονται αυτές οι πληροφορίες.

(2) Γιά την περίοδο 2013 και μετέπειτα, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, υπολογισμένες σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 24·

(3) Για την περίοδο 2008 έως 2012, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί δωρεάν την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν στις σταθερές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου για την περίοδο 2008 έως 2012 το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα VΙΙΙ, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται από την Επιτροπή.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί, με βάση το εδάφιο (2), δωρεάν δικαιώματα σε εγκαταστάσεις των οποίων η εγγραφή στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) απορρίφθηκε από την Επιτροπή.