Εθνικά μέτρα εφαρμογής

25.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επιτροπή, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, κατάλογο με τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε εγκατάσταση στην επικράτεια αυτής, η οποία έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 22 και σύμφωνα με το άρθρο 24·

(2) Γιά την περίοδο 2013 και μετέπειτα, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, υπολογισμένες σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 24·

(3) Για την περίοδο 2008 έως 2012, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί δωρεάν την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν στις σταθερές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου για την περίοδο 2008 έως 2012 το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα VΙΙΙ, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται από την Επιτροπή.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί, με βάση το εδάφιο (2), δωρεάν δικαιώματα σε εγκαταστάσεις των οποίων η εγγραφή στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) απορρίφθηκε από την Επιτροπή.