Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές

7.-(1) Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 97% των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών.

(2) Για την αναφερόμενη στο άρθρο 29 περίοδο και, ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία της επανεξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 30 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, για κάθε περίοδο που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του γινομένου των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί τον αριθμό ετών της περιόδου.