Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές

7.-(1) Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 97% των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών.

(2) Για την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία της απόφασης της Επιτροπής που προβλέπεται δυνάμει του Άρθρου 30, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και στο άρθρο 49 για κάθε πενταετή περίοδο που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95% του γινομένου των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί τον αριθμό ετών της περιόδου.