Έκδοση άδειας

15.-(1) Η άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Εφόσον η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης είναι ικανός να υπολογίζει τις εκπομπές και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές, εκδίδει άδεια με την οποία επιτρέπονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από ολόκληρη την εγκατάσταση ή τμήμα της.

(2) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να καλύπτει ΅ία ή περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και υπό τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης·

(3) Η Αρμόδια Αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε (5) έτη τουλάχιστον, την άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και προβαίνει στις δέουσες τροποποιήσεις.

(4) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης·

(β) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκπομπών από την εγκατάσταση·

(γ) σχέδιο παρακολούθησης που πληροί τις απαιτήσεις δυνάμει του Κανονισμού της Επιτροπής που θεσπίζεται δυνάμει του ’ρθρου 14, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης να ενημερώνουν τα σχέδια παρακολούθησης χωρίς να τροποποιούν την άδεια. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης υποβάλλουν τα τυχόν ενημερωμένα σχέδια παρακολούθησης στην Αρμόδια Αρχή προς έγκριση·

(δ) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 30· και

(ε) υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του άρθρου 26, ίσων με τις συνολικές εκπομπές της εγκατάστασης ανά ημερολογιακό έτος, όπως πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 31, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του εν λόγω έτους.

(5) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για την περίοδο που η Αρμόδια Αρχή ορίζει για κάθε εγκατάσταση και δύναται να ανανεωθεί μετά από αίτηση για ανανέωση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της άδειας.