Όροι άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

16.-(1) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν-

(α) όρους τους οποίους η Αρμόδια Αρχή θεωρεί κατάλληλους για να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την εγκατάσταση παρακολουθούνται και καταγράφονται και οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(i) των μεθόδων παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της συχνότητας παρακολούθησης που πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης να εφαρμόζει, και

(ii) των εκθέσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης αναφορικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της εγκατάστασης·

(β) τη διαδικασία εξακρίβωσης των εκθέσεων που θα υποβάλλονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα V·

(γ) τις υποχρεώσεις για ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για απρόοπτους παράγοντες που τυχόν προκύπτουν και που πιθανόν να επηρεάσουν την εγκατάσταση ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης θα παραδίδει μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους οι οποίοι αφορούν την περίοδο όπου η εγκατάσταση έχει τυχόν εγκριθεί για προσωρινή εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 40 και οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν-

(α) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης να υπόκειται σε απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης ισοδύναμες προς εκείνες των εδαφίων (2) και (3), και

(β) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας ή κάθε επέκταση της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο της προσωρινής εξαίρεσης, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της περιόδου προσωρινής εξαίρεσης.