Αλλαγές που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις

17.-(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης οφείλει να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή κάθε επέκτασή ή σημαντική μείωση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης, η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και εάν ενδείκνυται, η Αρμόδια Αρχή τροποποιεί κατάλληλα την άδεια.

(2) Σε περίπτωση αλλαγής στην ταυτότητα του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης , η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνομα και η διεύθυνση του νέου φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης.