Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτήν ή να προσθέσει νέο όρο σε αυτήν, όταν προκύψουν τέτοιες αλλαγές σχετικά με την εγκατάσταση.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τη σχετική απόφαση για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή των όρων της άδειας, αφού λάβει και σχετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για την απόφασή της για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας.