Συντονισμός διαδικασιών

5. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι για τις εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδείας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου συντονίζονται με τις αντίστοιχες για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στους εν λόγω νόμους.