Μεταβατικές διατάξεις

29.-(1) Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 ισχύουν για εκπομπές της περιόδου 2008 μέχρι και 2020.

(2) Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά ισχύουν για εκπομπές οκταετών περιόδων, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013.

(3) Τέσσερις (4) μήνες μετά την έναρξη εκάστης περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), τα δικαιώματα που δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν επιστραφεί και ακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 28, ακυρώνονται από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί δικαιώματα σε πρόσωπα για την τρέχουσα περίοδο προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωμάτων τους ακυρωθέντων σύμφωνα με το εδάφιο (3).

Στις εν λόγω απαιτήσεις δύναται να περιλαμβάνεται η υποβολή εκθέσεων περί εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτεται από το σύστημα και συνδέεται με την παραγωγή τέτοιων αγαθών.